DARMOWA DOSTAWA OD 100 PLN

Szukaj

KARTA UPOMINKOWA BLOG SHOP

Wydawcą Bonu Upominkowego jest Blog Shop, ul. Spokojna 8a/4, 20-074 Lublin NIP 712 306 25 97

Bon upominkowy Blog Shop to elektroniczny lub materialny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.theblogshop.pl poprzez nabywanie w zamian za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Blog Shop. Bon upominkowy może mieć wartość 50zł, 100zł.

Nabywca​ to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę upominkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Bon upominkowy może zostać zakupiony tylko w sklepie internetowym www.theblogshop.pl.

Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty upominkowej.

Regulamin to niniejszy regulamin Karty upominkowej Blog Shop.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Karty upominkowej Blog Shop.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Karty Upominkowej Blog Shop oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Blog Shop na stronie www.theblogshop.pl. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej Blog Shop może być dokonane poprzez doręczenie Karty Upominkowej Blog Shop (materialnego) przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Karty upominkowej może być dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego Blog Shop.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty upominkowej Blog Shop, określonej przy zakupie.

4. Realizacja Karty upominkowej Blog Shop polega na nabywaniu za jego równowartość towarów i usług oferowanych przez Blog Shop, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Kartą upominkową Blog Shop nie można płacić za inną Kartę Upominkową.

6. Karta upominkowa Blog Shop może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym www.theblogshop.pl.

7. Karta upominkowa Blog Shop nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1.

8. Realizacja Karty upominkowej Blog Shop będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty upominkowej Blog Shop.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty upominkowe Blog Shop, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy​z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty upominkowej Blog Shop.

11. Karta upominkowa Blog Shop jest ważny i aktywny przez okres 1 roku od momentu aktywacji w sklepie internetowym Blog Shop.

12. Aktywacja Karty upominkowej następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.theblogshop.pl, pod warunkiem dokonania stosownej płatności.

13. W ofercie dostępne są Karty upominkowe Blog Shop o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Karty upominkowej Blog Shop oraz w następujących formach:

- Karty Upominkowej w formie materialnej - wysyłany do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę pocztową po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

-Karty Upominkowej w formie elektronicznej – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.

14. Karta Upominkowa Blog shop stanowi środek płatniczy na okaziciela. Posiadacz​Karty Upominkowej Blog Shop jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Kart upominkowa Blog Shop nieaktywna lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważny.

15. Zakup Karty Upominkowej Blog Shop nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

II. Zasady korzystania z Karty Upominkowej Blog Shop

1. Karta Upominkowa Blog Shop może być realizowany w sklepie internetowym www.theblogshop.pl wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji.

2. W celu realizacji Karty Upominkowej w sklepie internetowym www.theblogshop.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Karty Upominkowej Blog Shop.

3. Przy zakupach powyżej wartości zakupionej Karty Upominkowej Blog Shop przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie www.theblogshop.pl.

4. Jakakolwiek pozostająca kwota na Bonie Upominkowym nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

5. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową Blog Shop jednorazowo, bez możliwości doładowania bądź ponownego aktywowania kodu.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Blog Shop w następujących przypadkach:

- Upływu terminu ważności Karty Upominkowej Blog Shop (1 rok po atywacji).

- Brak środków na Karcie Upominkowej Blog Shop.

7. Bez względu na wartość nominalną Karty Podarunkowej Blog Shop, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednej Karty Podarunkowej Blog Shop.

III. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej Blog Shop

1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej Blog Shop otrzymuje od Wydawcy:

1. Potwierdzenie nabycia Karty Upominkowej (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.

2. Informację e-mailową o dokonanym zakupie Karty Upominkowej Blog Shop potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Karty Upominkowej Blog Shop.

2. Nabywca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Karty Upominkowej Blog Shop. Sprawdzenie wartości może być dokonane drogą e-mailową pod adresem blogshopsklep@gmail.com

3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej Blog Shop będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy blogshopsklep@gmail.com

VI. Zwrot Karty Upominkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą Upominkową Shop

1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Upominkowej Blog Shop w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Upominkowa Blog Shop nie została użyta, a środki na Karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Upominkowej Blog Shop w żadnej innej formie nie przysługuje.

2. W przypadku zwrotu Karty Upominkowej Blog Shop, który został wydany:

- w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres:

Blog Shop

ul. Malczewskiego 118/1

80-112 Gdańsk

- w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy blogshopsklep@gmail.com. Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.theblogshop.pl ​przy użyciu Karty Upominkowej Blog Shop Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Karty Upominkowej. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej Blog Shop oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV 1. Wydanie Karty Upominkowej Blog Shop nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego​.

3. Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest​elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Blog Shop jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały​zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.theblogshop.pl/strona/karta_upominkowa

6. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.theblogshop.pl

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt