DARMOWA DOSTAWA OD 100 PLN

Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego theblogshop.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej Polityką.

II. Dane osobowe

§ 3

1 Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2 Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3 Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2 Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3 W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

4 Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, których danymi do logowania Klient rejestruje się w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu.

1.W celu wykonania umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a) świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientowi towary zakupione w Sklepie:

  • DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 5260204110, o kapitale zakładowym w kwocie 228 604 000,00;
  • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, posiadający NIP 525-000-73-13 oraz kapitał zakładowy w wysokości 774 140 000,00 zł w całości wpłacony
  • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 120246484

b) świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

  • AZ.pl lub Operator - AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 360147, REGON 810 90 3927, NIP 8 56116430 6, z kapitałem zakładowym w kwocie 70.000,00 złotych w całości opłaconym.

c) operatorom płatności:

  • MBanku, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa skr. poczt. 21 NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524. Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237 Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych.
  • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

§ 6

1 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.

2 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

3 W zakresie danych dotyczących zdrowia Klienta, tj. danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4 Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

e) marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.

3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

1. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.

2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 11

Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie. IV. Inne

§ 13

Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.

§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: blogshopsklep@gmail.com

2. Polityka znajduje się na stronie https://theblogshop.pl/strona/polityka_prywatnosci

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt