Hej, fajnie że jesteś z nami ;)

Szukaj

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

www.theblogshop.pl

§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.theblogshop.pl

4. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.theblogshop.pl jest Jakub Wielgus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BLOG SHOP Jakub Wielgus ul. Spokojna 8a/4 20-074 Lublin, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7123062597, REGON: 364596321, zwaną dalej Sprzedającym.

5. Adres do korespondencji: BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK

6. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

7. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

8. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

10. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich  starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

12. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.theblogshop.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.theblogshop.pl.

3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

5. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.theblogshop.pl, który klient podał podczas składania zamówienia.

6. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia (poza granic RP) uiszczane są poprzez system płatności "Płatności Shoplo" świadczone przez firmę BlueMedia oraz kartą w systemach:

• Visa

• Visa Electron

• MasterCard

• MasterCard Electronic

• Maestro

7. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza, Poczta Polska, Pocztex,kurier DPD, Inpost. Przesyłka zostaje wysłana do 1-3 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

8. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie www.theblogshop.pl

§ 3 Zamówienie w trybie pre-order

1. W stosunku do wybranych towarów Sprzedający może umożliwić złożenie zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży).

2. Opcja zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego towarów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 28 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego towaru.

3. Towary dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar stanie się dostępny.

4. Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.

5. Na 2 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie sprzedającego, Sprzedający przypomni Kupującemu o złożonym Zamówieniu w formie e-mail jeśli danemu Kupującemu przysługuje przesyłka po czasie konkretnej daty premiery lub ponownej dostępności.

6. W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale Zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.

7. Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4. Reklamacja zakupionego produktu

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli: Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy; Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

7. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: blogshopsklep@gmail.com skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.theblogshop.pl oraz dane do przelewu a następnie przesłać zakupiony towar na poniższy adres:

BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku “REKLAMACJA”).

8. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.

9. Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.

10. Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

11. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

12. Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.

13. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dni roboczych.

§5. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Kupujący zwracając towar powinien przesłać Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie w formie wiadomości mail blogshopsklep@gmail.com o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK, (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT” oraz podanie numeru zamówienia). Oświadczenie mailowe powinno zawierać informację o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia i datę zamówienia/odbioru, Imię i Nazwisko konsumenta, adres konsumenta, nr rachunku na który mają zostać zwrócone środki. Koszt wysyłki zwrotnej jest po stronie Konsumenta.

3. W przypadku gdy Konsument dokonał zakupu więcej niż 1 sztuki produktu i chce dokonać zwrotu części zamówienia, koszt wysyłki zwrotnej jest po stronie Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy (towar, paragon, ulotki informacyjne).

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi otrzymaną płatność za towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów  płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

6. W przypadku zwrotu środków za zamówienie realizowane poprzez płatności kartą, sprzedawca dokona zwrotu na rachunek przypisany do karty płatniczej.

7. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: blogshopsklep@gmail.com. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4

8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup: a. szkieł korekcyjnych wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta b. zakupu oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi o których mowa w ust. 5 lit. a. powyżej oraz c. oprawek z powłoką LED Control "0" na indywidualne zlecenie Klienta.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2. Administratorem danych osobowych jest Jakub Wielgus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: BLOG SHOP Jakub Wielgus pod adresem ul. Spokojna 8a/4 20-074 Lublin, zarejestrowaną pod numerem NIP: 7123062597 REGON:364596321.

3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: blogshopsklep@gmail.com.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§7. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: blogshopsklep@gmail.com

2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt