fbpx

Witaj w świecie okularów i oprawek optycznych TBS. Tworzymy sklep internetowy oraz świadczymy usługi optyczne – znajdziesz tu setki modnych i ponadczasowych okularów przeciwsłonecznych, oprawek damskich i męskich, jak również zamówisz personalizowane okulary korekcyjne! Sprawdź naszą ofertę i dołącz do społeczności zadowolonych Klientów. Nasz zespół z przyjemnością się Tobą zaopiekuje.

Aktualne promocje:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.THEBLOGSHOP.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

     I.        ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Pan Jakub Wielgus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Blog Shop z siedzibą przy ul. Spokojna 8a/4 20-074 Lublin NIP: 712-306-25-9 (zwany dalej: „Właściciel”)

    II.        CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

  a.      wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi

  b.      utworzenie konta i zarejestrowanie jako naszego nowego Klienta

  c.       udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

  d.      newsletter: marketing bezpośredni będziemy polecać Państwu nasze produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować Państwa o zniżkach i ofertach, które mogą być dla Państwa interesujące

  e.      administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów

  f.        analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji

  g.      wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych

  h.      dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne szczególności do:

  a.      zarejestrowania się na stronie internetowej

  b.      zawarcia umowy

  c.       dokonania rozliczeń

  d.      dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług

 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

  III.        RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

  a.      zarejestrowania się na stronie internetowej

  – imię i nazwisko
  – adres e-mail

  b.      dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

  –  imię i nazwisko
  – adres dostawy;
  – numer telefonu

  c.       dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

  – numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

  IV.        PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

   V.        PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno  zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

  VI.        POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, z zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.
 5. W celu wykonania umów zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a.      świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientowi towary zakupione w Sklepie:

 • DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 5260204110, o kapitale zakładowym w kwocie 228 604 000,00;
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, posiadający NIP 525-000-73-13 oraz kapitał zakładowy w wysokości 774 140 000,00 zł w całości wpłacony
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380, NIP: 6793081395, REGON: 120246484

b.     świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:

 • AZ.pl lub Operator – AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 360147, REGON 810 90 3927, NIP 8 56116430 6, z kapitałem zakładowym w kwocie 70.000,00 złotych w całości opłaconym.

c.      operatorom płatności:

 • MBanku, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa skr. poczt. 21 NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524. Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237 Kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych.
 • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

d.     Google Analitycs

 • Serwis korzysta z narzędzia Google Analitycs zapewnionego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Służy ono do tworzenia statystyk w oparciu o zgromadzone dane i ich dalszej analizy w celu poprawiania jakości serwisu.
 • Google Analitycs przetwarza dane nie będące danymi osobowymi, np. czas spędzony na stronie, typ przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym z którego korzystasz
 • Dane gromadzone przez Google Analitycs są pobierane w sposób automatyczny i przekazywane do serwera Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych w celu ich przechowywania.
 • Dokładne informacje odnośnie tego narzędzia, sposobu działania, możliwości usunięcia znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 5. Google LLC z siedzibą oraz infrastrukturą techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield potwierdzającego zachowanie należytych środków bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.

e.     Google Tag Manager

 • Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnionego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Służy ono do sprawdzenia w jaki sposób korzystasz z Serwisu oraz koordynacji prowadzenia naszych działań reklamowych.
 • Google Tag Manager przetwarza dane w celu zarządzania znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Google Tag Manager nie zapisuje plików cookie ani nie gromadzi danych osobowych.
 • Dokładne informacje odnośnie tego narzędzia, sposobu działania, możliwości dezaktywacji znajdują się na stronie prowadzonej przez Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.
 • Google LLC z siedzibą oraz infrastrukturą techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield potwierdzającego zachowanie należytych środków bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie

f.       ARKit, Unity 3D oraz ARFaceTracking i TrueDepth W celu skutecznego świadczenia naszych usług wykorzystujemy ARKit, opracowany przez Apple Inc. a także Unity 3D opracowany przez Unity Technologies Inc. Do dopasowania wirtualnych akcesoriów (okularów) do Twojej twarzy, Aplikacja używa ARFaceTracking i TrueDepth API, które ma dostęp do danych sensorycznych Twojego telefonu. Sensi Labs nie gromadzi i nie wykorzystuje informacji o Twojej twarzy. Wszystkie dane sensoryczne i dotyczące dopasowania wykorzystywane przez TrueDepth API oraz ARKit dzieją się lokalnie, w Twoim telefonie. Nie ma przekazywania informacji sensorycznych pomiędzy naszymi serwerami, serwerami innych firm i Twoim telefonem, co oznacza, że nigdy nie uzyskamy dostępu do danych dotyczących Twojej twarzy.

VII.        PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookie”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

  a.      Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji.

  b.      Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Oznacza to, że jego informacje będą przekazywane do serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Sklep.

 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a.      Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b.      Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c.       Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d.      Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e.      Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f.        Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Podaj poniżej swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie.
Scroll to Top