REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.THEBLOGSHOP.PL

I.        DEFINICJE

a.       „Sprzedawca”, „Sprzedający” – Blog Shop z siedzibą w Gdańsku ul. Malczewskiego 118/1, 80-112 Gdańsk zarejestrowaną pod numerem NIP: 7123062597, REGON: 364596321

b.       „Sklep”, „Strona” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://theblogshop.pl/ oraz na jej podstronach.

c.       „Klient”, „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia.

d.       „Konto” — konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

e.       „Polityka” – Polityka prywatności i polityka plików cookies.

f.         „Cookie” – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Sklepu na dysku twardym komputera Użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Sklepu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

g.       „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, korzystania z usług Serwisu naprawczego, oraz tworzenia Konta Klienta.

2.       Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3.       Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

4.       Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

5.       Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

6.       Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

7.       Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

8.       Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

III.            KONTO KLIENTA

1.        Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza rejestracji, dostępnego na podstronie Sklepu. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.

2.       W formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. Opcjonalnie można wyrazić chęć otrzymywania faktur VAT, poprzez zaznaczenie właściwego pola i wypełnienie odpowiednich pól.

3.       Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

4.       Kliknięcie w przycisk założenia Konta przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5.       Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

6.       Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.

7.       Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.       Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez: a. wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie Sklepu.

9.       Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę;

Wybranie opcji „USUŃ KONTO” w profilu Klienta w Sklepie.

10.    Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu, w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

IV.            OFEROWANE TOWARY

1.        Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w Sklepie są wytwarzane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.       Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający informuje Klienta, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę towaru mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3.       Niektóre oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu przedmiotu.

4.       Sprzedający zastrzega, iż produkty oferowane w zakładce „OUTLET” pochodzą z końcówek kolekcji i mogą nosić skazy i niewielkie wady, nie wpływające na jakość użytkowania.

V.            SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1.        Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.       Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wybrać formę kontaktu wskazaną na podstronie Kontakt.

4.       W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient na odpowiednich podstronach Sklepu wybiera towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i dodanie ich do koszyka.

5.       Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

6.       W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”.

7.       Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji zakupu „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować.

8.       Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia towaru oraz dodania kodu rabatowego. Na tym etapie Klient, który zamawia okulary korekcyjne, powinien wprowadzić dane umożliwiające Sprzedawcy wykonanie okularów korekcyjnych według specyfikacji konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.       Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją okularów dokonaną przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e- mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10.    Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Dokonanie płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.

11.      Płatność odbywa się drogą elektroniczną lub za pobraniem. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy, karta kredytowa, wpłata na konto, płatność za pobraniem (nie dotyczy produktów przygotowywanych na specjalne życzenie Klienta).

12.     W przypadku braku zapłaty za zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.

13.     W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących podanych parametrów soczewek, Sprzedawca lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

14.    Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za zamówienie.

15.     Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna rachunek, generowana automatycznie do każdego zamówienia.

16.     Dokonując zakupu i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie rachunku drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

17.     W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

VI.            REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1.        Przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny jest na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu produktu.

2.       Czas realizacji zamówienia widoczny na karcie produktu liczony jest w oparciu o dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy) oraz stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu, który może ulec wydłużeniu.

3.       Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką, w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.

4.       Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. Nie jest możliwy odbiór osobisty.

5.       Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

6.       O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.

7.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VII.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.        Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontaktowy e-mail hello@theblogshop.pl

3.       Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na podstronie ZWROTY lub formularza dołączonego do przesyłki. Zwrot należy odesłać na adres 

BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK

4.       Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów

a.       których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie;

b.       oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta np. okulary zerówki do komputera z powłoką LED Control, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru powiększony o równowartość najtańszego kosztu wysyłki towaru, jedynie w przypadku zwrotu całkowitego, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.       Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy bez wad i uszkodzeń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przez Klienta. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII.            WYMIANY TOWARU

1.        Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru, który został mu dostarczony pierwotnie w ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wal u inny w tej samej cenie. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

2.       Aby skorzystać z prawa wymiany towaru Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o wymianie towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontaktowy e-mail hello@theblogshop.pl

3.       Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na podstronie ZWROTY lub formularza dołączonego do przesyłki. Wymieniany towar naeży odesłać na adres 

BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK

4.       Aby zachować termin wymiany towaru wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5.       Prawo wymiany towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów

a.        których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup oprawek wraz ze szkłami korekcyjnymi wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub zgodnie z danymi wskazanymi na recepcie;

b.       oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta np. okulary zerówki do komputera z powłoką LED Control, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6.       W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym na karcie danego produktu w Sklepie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego.

7.       Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru przez Klienta. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wadliwości rzeczy.

IX.            REKLAMACJA TOWARU

1.        Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu roku od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

2.       Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.       Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji służy adres kontaktowy e-mail hello@theblogshop.pl

4.       Reklamowany towar należy odesłać na adres BLOG SHOP, UL. JANA MALCZEWSKIEGO 118/1, 80-112 GDAŃSK

5.       Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

6.       Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7.       Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.       Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

9.       Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

10.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.      W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji, o czym Sprzedający poinformuje uprzednio drogą mailową na adres wskazany w załączonym Formularzu Reklamacji.

Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.

X.            POLITYKA COOKIES

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Klientów o zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.theblogshop.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres email).

2.       Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.       Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2020, 1575).

4.       Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

5.       Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

6.       Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami to: hello@theblogshop.pl

7.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Podaj poniżej swój adres e-mail. Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie.